วันพุธ , 18 พฤษภาคม 2022
Breaking News

รับสมัครคนฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ได้เดือนละ 80,000 พร้อมทุน 600,000

รับสมัครคนฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ได้เดือนละ 80,000 พร้อมทุน 600,000

รับสมัครคนฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ได้เดือนละ 80,000 พร้อมทุน 600,000

โอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆ ใครว่างงาน และรู้ตัวว่ามีคุณสมบัติฟังทางนีเดลย เตรียมตัวให้พร้อม รับสมัครแค่ 7 วัน เท่านั้น !! เงินเดือนดี รอบนี้รับเยอะมาก ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้น กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยผ่านองค์กร IM Japan ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน ผู้ที่ฝึกครบจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ 600,000 เยน (หรือประมาณกว่า 176,000 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

สมัครฟรี 26 มีนาคม – 3 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน จะเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยผ่านองค์กร IM Japan ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดย IM ประเทศญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว – กรุงเทพฯ) และได้รับเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน

ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานเทคนิคและค่าตอบแทนที่จะได้รับ
• IM ญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ (กรุงเทพ-โตเกียว-กรุงเทพ)
• IM ญี่ปุ่น กำหนดระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี (36 เดือน) ในสถานประกอบการที่ IM จัดให้เท่านั้น
• ในเดือนแรก ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณกว่า 23,000 บาท และรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
• เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะฝึกปฏิบัติงานเทคนิคภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานญี่ปุ่น ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
• เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน พร้อมเงินสนับสนุนในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยอีกจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณกว่า 176,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561)

คุณสมบัติ
• เป็นเพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
• จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
• ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
• สายตาปกติ และตาไม่บอดสี
• พ้นภาระการรับราชการทหาร
• ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย
• ไม่มีความประพฤติเสียหาย
• ไม่เคยเข้าเมืองหรือทำงานโดยผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นๆ และไม่เคยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าประเภท Technical lntern มาก่อนหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ได้แก่
• ใบสมัครสอบคัดเลือก
• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
• หลักฐานการศึกษา
• หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร
• ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี
• ประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการทันที

เปิดสมัครระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 3 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 8 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 245 1186 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

แชร์ประสบการณ์ จากคนที่เคยไปฝึกงานในโครงการ (คุณ artzabwer จากพันทิป)
“ผมเองนี่แหละเด็ก IMM JAPAN แต่ไปแล้วกลับมา 8 ปีแล้ว ขอเล่าตอนนั้นแล้วกันครับ
สรุปง่ายๆคือไปทำงาน ฝึกงานเป็นคำพูดเลี่ยงกฎหมาย เพราะกฎหมายญี่ปุ่นไม่รับแรงงานไร้ฝีมือ จะไปทำงานต้องมีใบส่งตัวหรือใบรับรองประกอบอาชีพนั้นๆ จึงต้องเลี่ยงมาใช้คำว่าฝึกงานแทนมีหลายบริษัท หลายที่ แล้วแต่ทางบริษัทญี่ปุ่นจะร้องขอมาที่รัฐบาลญี่ปุ่น แล้วญี่ปุ่นก็ประสานมาที่ไทย แล้วไทยก็จัดสอบคัดเลือกส่งไป ก่อนไปต้องเรียนภาษา 3 เดือน ทุกอย่างฟรีหมด เรียนภาษา ค่าเครื่องบิน ไป จนถึงกลับ ไปญี่ปุ่นแล้ว ก็แยกย้ายไปตามบริษัทต่างๆ ที่จะถูกกำหนดก่อนเรียนจบภาษาญี่ปุ่นในไทย ไปถึงญี่ปุ่น เรียนอีก 1 เดือน แล้วบริษัทต่างๆก็จะมาตัวรับที่ศูนย์ในญี่ปุ่น
เงินเดือนปีแรก จะได้ตามที่กฏหมายญี่ปุ่นกำหนดประมาณ 80,000เยน หรือ 20,000 หมื่นกว่าบาทเพราะห้ามทำโอที

แต่บางที่ก็แอบทำ(คือดีนะถ้ามีโอเงินเยอะชอบ) เงินเดือน ปี 2,3 เป็นไปตามกฏหมายแรงงานญี่ปุ่นกำหนดไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นี่แหละไม่แน่ใจผมได้ประมาณ 3-4 หมื่นบาทมีโบนัสด้วย ส่วนค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ แล้วแต่บริษัท บางที่ฟรี แต่เงินเดือนถูก บางที่เสียแต่เงินเดือนแพง

About admin