วันอาทิตย์ , 14 กรกฎาคม 2024
Breaking News

Tesco Lotus รับสมัครนักเรียน เข้าทำงาน Part Time

Tesco Lotus รับสมัครนักเรียน เข้าทำงาน Part Time

Tesco Lotus รับสมัครนักเรียน เข้าทำงาน Part Time

เทสโก้โลตัส นำการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่ของค้าปลีกผ่านหลากหลายช่องทางโดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมอ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทำงาน Part Time โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รายชั่วโมง

• เพื่อส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์
• เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เทสโก้ โลตัส ให้กับสถานศึกษา
• เพื่อสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา หลังจากจบการศึกษา

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
• ประสบการณ์ในการร่วมงานกับบริษัทค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย
• ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท
• เมื่อครบ 1 ปี นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษา ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนที่ได้รับใน 1 ปีที่ผ่านมา
• ใบรับรองการผ่านงาน
• โอกาสความก้าวหน้า เมื่อนักเรียนจบการศึกษา นักเรียนมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าโปรแกรม ผู้จัดการฝึกหัด

เอกสารการสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ฉบับ
• สำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา 1 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา 1 ฉบับ

สมัครทำงาน
• ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่เคาน์ทเตอร์ประชาสัมพันธ์และจุดบริการลูกค้าหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสาขา เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับโลตัสเอ็กเพรส ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ

หรือโทรศัพท์ 02-797-9000 โทรสาร 02-797-9811
อีเมล์ prtescolotus@gmail.com

About admin