วันเสาร์ , 19 มิถุนายน 2021
Breaking News

รับสมัครพนักงานร้าน Kenn’s Coffee & Croissant หลายตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานร้าน Kenn’s Coffee & Croissant หลายตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานร้าน Kenn’s Coffee & Croissant หลายตำแหน่ง

ตําแหน่ง
1. คนทำขนมปัง (Bakers)

เงินเดือน :
• 15,000 บาท ขึ้นไป + Incentive

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียดงาน
• ผลิต และตกแต่งครัวซองท์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อืนๆ
• จัดวางผลิตภัณฑ์หน้าร้าน
• ดูแลรักษาการผลิตให้เปน ไปตามมาตรฐานของร้าน
• ประสานงานกับครัวกลางเพือวางแผนการผลิตประจําวัน
• ช่วยต้อนรับ ตอบคําถาม ให้บริการลูกค้าหน้าร้านทุกด้าน
• รับฟง ความเห็นจากทุกความเห็นเพือพัฒนาธุรกิจให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า
• รักษาความสะอาดพืนทีร้าน พืนทีทํางาน ขยะ และอุปกรณ์ทังหมดให้สะอาดถูกสุขลักษณะ และพร้อมสําหรับการทํางานกะ หรือวันต่อไป
• เตรียมการเปด และปด ร้านตามเวลากําหนด หรือตามสภาพหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร:
• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึนไป หรือเทียบเท่า
• มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีทักษะในการสือสารติดต่อประสานงาน บริหารเวลา และวางแผนทีดี
• ใส่ใจในรายละเอียดของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิงต่อลูกค้า
• สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้
• สามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้เปน อย่างดี
• มีความยืดหยุ่นเพือบริหารความต้องการของลูกค้าได้ในทุกเวลา
• สามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้
• มีความเข้าใจในหลักการ และแนวทางปฎิบัติเพือรักษาสุขลักษณะทังของสินค้า และร้านค้า
• มีทักษะบริหารเวลาเปน เลิศ
• รักการให้บริการ
• ชอบการทํางานเปน ทีมด้วยการยึดลูกค้าเปน หลัก
• สามารถเริมทํางานตังแต่เช้า หรือตามความจําเปน ได้
• มีประสพการณ์หรือวุฒิการศึกษาด้านการทําครัวซองและขนมอบอืนๆจะได้รับการพิจารณาเปน พิเศษ
• หากพูดภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเปน พิเศษ
———————

2. พนักงานดูแลร้าน

เงินเดือน:
• 14,000 บาท ขึ้นไป + Incentive

สวัสดิการ:
ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียดงาน
• ให้การบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ
• จัดเตรียม อบขนม และเครืองดืมให้พร้อมขาย (ฝกอบรมให้ก่อนเริมงาน)
• ควบคุมคุณภาพของเครืองดืมและขนมให้ได้มาตรฐาน
• ขายผลิตภัณฑ์หน้าร้านรวมถึงงานแคชเชียร์
• ควบคุมสต๊อกสินค้า สังวัตถุดิบ ตรวจรับสินค้า
• ดูแลความเรียบร้อยของร้านตลอดเวลา รวมถึงงานทําความสะอาดเพือเตรียมเปด ร้าน และปด ร้าน
• รับผิดชอบงานอืนๆทีได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง อายุ 18-36 ป
• วุฒิ ปวส. ขึนไป หรือเทียบเท่า
• มีประสบการณ์ด้านทํากาแฟหรือขนมอบ จะได้รับการพิจารณาเปน พิเศษ
• บุคลิกดี มีใจรักงานด้านบริการ
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซือสัตย์
• มีความรับผิดชอบสูง
———————

3. ตําแหน่ง: Head Baker/Sous Chef – Baker ประจําครัวกลาง

เงินเดือน:
• 35,000 – 85,000 บาท

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียดงาน/หน้าทีความรับผิดชอบ:
• เตรียม จัดทํา ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต แปง ขนม ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ไส้ต่างๆ และการจัดแต่งหน้าขนม
• ดูแลรักษา ควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะอย่างสมําเสมอทังในครัวกลาง และหน้าร้านสาขาต่างๆ
• นําเสนอสูตรเมนูใหม่เพือให้เปน ทีดึงดูดต่อกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนืองเพือเพิมยอดขาย
• ดูแลควบคุมคุณภาพการทํางาน และคุณภาพสินค้าของแต่ละสาขา
• ดูแลรักษาอุปกรณ์เครืองมือ รวมถึงบํารุงรักษา หรือประสานงานซ่อมแซมให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
• รักษาความสะอาดอุปกรณ์ พืนทีทํางานให้ถูกสุขลัษณะอยู่ตลอดเวลา
• ฝึกอบรมพนักงานขนมอบ (baker) ประจําหน้าร้านของแต่ละสาขา
• วางแผนการผลิตประจําวัน
• วางแผน และบริหารวัตถุดิบ รวมถึงประสานงานการสังวัตถุดิบ
• บริหารต้นทุน และจัดการของสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
• บริหาร และดูแลทีมงานทังหมด
• สามารถทํางานภายใต้สภาวะทีมีความกดดันได้เปน อย่างดี
• รับฟง ความคิดเห็นจากลูกค้าเพือพัฒนาคุณภาพ และบริการ
• เปด ปด ร้านตามเวลาทีกําหนด หรือตามความจําเปน

คุณสมบัติผู้สมัคร:
• มีประสพการณ์ทํางานอย่างน้อย 3-5 ปในตําแหน่ง Head Baker/ Sous Chef – Baker หรือตําแหน่งที
ใกล้เคียง
• จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร หรือสาขาทีใกล้เคียง หรือมีประสบการ์ณด้านการทํา
ขนมอบ 5 ปข ึนไป
• มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีความสามารถในการสือสาร บริหารเวลา และการจัดการวางแผนได้ดี
• ใส่ใจในรายละเอียด โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพการผลิต และสินค้า
• สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้ดี
• สามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความยืดหยุ่นในการทํางานตามความต้องการของลูกค้า
• มีความถนัด และความสามารถในการใช้อุปกรณ์ และเครืองจักรต่างๆในการผลิตขนมอบ
• มีความเข้าใจในหลักการ และแนวทางปฎิบัติเพือรักษาสุขลักษณะทังของสินค้า และร้านค้า
• มีทักษะบริหารเวลาเปน เลิศ
• ชอบการทํางานเปน ทีมด้วยการยึดลูกค้าเปน หลัก
• รักการให้บริการ
• สามารถเริมทํางานตังแต่เช้า หรือตามความจําเปน ได้
———————

สถานทีทํางาน : Kenn’s Coffee & Croissant :
• เลขที 163/2 ถนนนราธิวาสราชนครินท์ ซอย 5 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
• เลขที 1/6 ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถาม :
• Tel. 099 2464165
• E-mail : pimmypimyada15@gmail.com

About admin